فهرست

اطلاعیه مهم آموزش

کلیه دانشجویان موظب به رعایت موازین آموزشی در ارتباط با فرآیند ثبت پروپوزال و اخذ شماره ثبت شواری پژوهشی دانشکده تا ابتدای ترم 9 می باشند . لذا با عنایت به ضرورت و الزام این موارد من بعد به کلیه درخواست های همنیازی در خصوص اخذ همزمان واحدهای رساله (1و2و3و4)در ترم های مشرف به فراغت از تحصیلی پاسخی داده نخواهد شد.

گردهمایی تازه های پزشکی بازساختی

کارگاه آموزشی "تازه‌های پزشکی بازشناختی"  با مشارکت مرکز تحقیقات مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی بابل و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل امروز برگزار شد

کارگاه آموزشی مشاوره و آزمایش بیماری های رفتاری اجتماعی (HIV) در دانشکده دندانپزشکی بابل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی بابل، معاونت آموزشی با همکاری بخش کنترل عفونت، کارگاه آموزشی مشاوره و آزمایش بیماری های رفتاری اجتماعی (HIV) به مدت 120دقیقه برگزار نمود