فهرست

جشن فارغ التحصیلی وروردی 91

مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دندانپزشکی ورودی سال ۱۳۹1 با حضور دانشجویان، مسئولین و اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی بابل؛ مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دندانپزشکی ورودی سال ۱۳۹1 دو شنبه 25 تیر در سالن شهید شجاعیان دانشگاه با حضور دانشجویان و خانواده هایشان، مسئولین و اعضای هیات علمی دانشکده برگزار شد.