فهرست

جشن جدیدالورود

ویژه برنامه دانشجویان جدیدالورود96 بصورت همزمان با دانشگاه و دیگر دانشکده های تابعه از طریق وب شروع بکار نمود

به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی بابل، مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشگده دندانپزشکی بابل با حضور دکتر مقدم نیا معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر موعودی ریاست مجترم دانشکده دندانپزشکی، معاونین و مدیران دانشکده مورخ ۱۷ مهر ماه ۹۶ در ساختمان آموزشی دانشکده برگزار شد.