بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر زهرا سادات مدنی

دکتر زهرا سادات مدنی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

دانـشـیـار و مـتخـصـص درمان ریشه

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132291408
تلفن داخلی 123
فکس 01132291093
پست الکترونیکی Madani_z@yahoo.com