كلينيك تخصصي عصر تنها مركز وابسته به دانشكده دندانپزشكي بابل مي باشد كه از سال 1376 شروع بكار نمود.رياست کلینیک عصر به عهده جناب آقاي دكتر احسان موعودی  و معاونت اجرائی  دکتر اویس خاکبازمی باشد.در حال حاضرتعداد 34 نفر از اعضاء هيئت علمي در كليه رشته هاي تخصصي دندانپزشكي  مشغول بكار مي باشند.

 مدير داخلي آقای هادی عباسیان همچنين تعداد 10 نفر پرسنل بعنوان دستيار و 2نفر نيروي خدماتي و 2 نفر در واحد پذيرش و بايگاني در حال همكاري مي باشند.

زمان پذيرش بيماران  از شنبه تا چهارشنبه هر هفته15:30الي 20 عصر مي باشد.

برنامه دندانپزشکان کلینیک عصر دانشکده دندانپزشکی بابل

 
>