معرفی بخش رادیولوژی :

گروه آموزشي راديولوژي فك و دهان و صورت

 رشته تخصصی رادیولوژی دهان فک و صورت یکی از رشته های تخصصی دندانپزشکی می باشد. با توجه به اهمیت علوم تصویر برداری در تشخیص و درمان رشته رادیولوژی دهان فک و صورت به منظور آموزش، پژوهش و خدمات درمانی در دانشکده دندانپزشکی بابل تاسیس شده است. مشخصه این رشته در آموزش دانشجویان دوره دندانپزشکی، رشته های وابسته همچنین دروس بین بخشی رشته های تخصصی دندانپزشکی و تربیت دستیاران رشته رادیولوژی دهان فک و صورت می باشد.در حال حاضر بخش رادیولوژی دهان فک و صورت دارای 5 کابین رادیوگرافی داخل دهانی و دو کابین رادیوگرافی خارج دهانی می باشد کلیه رادیوگرافی های خارج دهانی اعم از پانورامیک، سفالومتری طرفی، توموگرافی و .... در بخش صورت می پذیرد.در حال حاضر گروه دارای 4 عضو هیات علمی تمام وقت می باشد که شامل یک استادیار رسمی و دو استادیار طرحی(ضریب ( k می باشد.. باتوجه به بازدید های صورت گرفته از امکانات بخش که تجهیزاتی از قبیل  دستگاههای پانورامیک، سفالومتری، توموگرافی، رادیوگرافیهای جمجمه، داخل دهانی، تصویربرداری دیجیتالی داخل و خارج دهانی می باشد از سال1388  اقدام به پذیرش دستیار تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت نموده است.

دكتر سینا حقانی فر          

دانشیار 

 مدیر گروه       

متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت           

S.Haghanifar@mubabol.ac.ir

دكتر احسان موعودی      

  دانشیارسرپرست گروه تخصصی

متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت           

 E.MOUDI@mubabol.ac.ir

دکتر فریدا عابسی          

          استادیار                      

متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت           

   f_Abesi@yahoo.com

دکترحکیمه قربانی      

          استادیار                      

متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت           

H.Ghorbani@mubabol.ac.ir

خانم  خدیجه فلاح محمدی   ) کاردان رادیولوژی و مسئول بخش)

خانم فرشته طالبی  )           کاردان رادیولوژی (  

خانم لیلا نادعلی زاده  )        کاردان رادیولوژی  (

                                                                                   داخلی 126 :

 
>