معرفی بخش  بيماريهاي دهان ، فك و صورت

اين گروه بيماران را ازبدو ورود براساس شكايت اصلي به سه گروه تقسيم كرده و سه نوع پرونده براي آنها تشكيل خواهد شد كساني كه از درد، شكستگي فك و يا پارگي بافت و غيره شاكي هستند براي آنها پرونده اورژانس و كسانيكه داراي ضايعات دهان و ياشكايات  دهاني هستند پرونده كامل و براي بقيه پرونده غربالگري تهيه خواهد شد. در معاينه  علاوه بر پرسشهاي مربوطه، معاينات كامل داخل دهاني ازجمله معاينه غده بزاقي،معاينه تيروئيد، مفصل گيجگاهي فكي، سيستم لنفاوي سرو گردن اعصاب دوازده گانه ، انجام ميگيرد.

در معاينه علاوه بر موارد غربالگري ، بررسي سيستمهاي مختلف بدن گرفتن فشارخون ، انجام آزمايشات پاراكلينيك از جمله، آزمايشات هماتولوژك، سرولوژي، شيمي خون، اسمير، تدارك انواع مختلف راديوگرافي هاي ساده ، سيالوگرافي، CTاسكن،  و غيره انجام ميگيرد.

 اين معاينات توسط دانشجويان دوره هاي دكتري عمومی و دستیاری و پس از دكتري با نظارت كادر هيئت علمي گروه انجام مي گيرد، هر بيمار متناسب با نوع نياز درماني به يك يا چند بخش، جهت مداوا معرفي ميشود. صرف نظر از امور تشخيصي ، كه درمان آن الزاماً به ساير بخشها مربوط ميشود. چنانچه درمواردي ضايعات و مشكلات دهاني خاص در دهان بيمار مشاهده گردد، كار درماني آنها در اين گروه مورد بررسي و مداوا قرار ميگيرد.

  دکتر ندا بابایی

 مدیر گروه بخش بیماریهای دهان و دندان ودانشیار

 متخصص بیماری های دهان و دندان

Dr.nedababaee@yahoo.com
 دکتر  مینا مطلب نژاد

 سرپرست گروه دستیاری بیماریهای دهان ودندان  استاد

 متخصص بیماری های دهان و دندان

  mmotallebnejad@yahoo.com

 

 دکترحامد حسین کاظمی

استادیار

 متخصص بیماری های دهان و دندان

 

hamhk202@yahoo.com

 دکتر رامین فرخی

مربی

 دندانپزشک

 farrokhiramin@yahoo.com
 دکترمحمد حاجی میرزا محمد 

استادیار

 

متخصص بیماری های دهان و دندان

 Haji58@yahoo.com
 دکترفاطمه بلدی 

استادیار

 

متخصص بیماری های دهان و دندان

 Mahya_Balady@yahoo.com

    
    

خانم پریسا مختاری )   پرستار دندانپزشک و  مسئول بخش ) داخلي : 121

 طرع معاینه رایگان دهان سال 95به روایت تصویر

                                                            

 
>