معرفی بخش اندودنتيكس:


 اندودنتيكس شاخه اي از علم دندانپزشكي است كه با مورفولوژي، فيزيولوژي و پاتولوژي پالپ دندان و همچنين انساج اطراف دندان انسان ارتباط دارد. براي موفقيت در درمانهاي   اندودنتيكس دندانپزشك ميبايستي به علوم پايه چون بيولوژي پالپ نرمال، آناتومي، اتيولوژي تشخيص و پيشگيري آگاهي داشته باشد. و بتواند بيماريهاي پالپ و صدمات وارده به آن و همچنين بيماريهاي ناحيه پري آپيكال را تشخيص دهدوسپس درمان نمايد. در اين بخش دروس دانشجويان در مقطع دكتري شامل واحدهاي نظري و عملي ميباشد كه توسط اعضاي هيات علمي گروه به دانشجويان آموزش داده ميشود. علاوه بر آن در ابعاد درماني بيماران توسط دانشجويان تحت نظارت اعضاي هيات علمي مداوا ميشوند. پذيرش بيمار ابتدا از طريق بخش تشخيص بيماريهاي دهان انجام ميگردد و سپس توسط كادر هيات علمي بخش، بيماران متناسب با نيازهاي آموزشي و پژوهشي انتخاب و جهت درمان به دانشجو معرفي ميشوند.

 دكتر زهرالسادات مدنی      

استادیارومدیرگروه  وسرپرست تخصصی            

متخصص درمان ريشه              

 Madani_z@yahoo.com

دكتر محمود رضا حمیدی 

   استادیار

متخصص درمان ريشه                 

dr_mr_h@yahoo.com

دکتر مریم احسانی            

   استادیار

متخصص درمان ريشه                 

ehsanimaryam@yahoo.com

دكتر علي سليمانياستاديارمتخصص درمان ریشه 

 soleymani_ali@yahoo.com

دكتر سينا ميرزايياستاديارمتخصص درمان ریشه 

 mirzaeerad@gmail.com

        خانم بنین کاظمی ( پرستار دندانپزشک و مسئول بخش ) - آقای پورنقی ( پرستار دندانپزشک ) - خانم قبادی ( کارشناس مامایی )
         داخلی : 115
 
>